Regelverk

Nedenfor kan du lese om det norske regelværket for fornøyelsesinnretninger

Regelverket er:

Anerkjent standard, som regel velges NS-EN 14960-1:2019

 

Oppblåsbare innretninger regnes som fornøyelsesinnretninger dersom det er:

 • Et hoppeslott med en (oppblåsbar) grunnflate på 10 kvadratmeter eller mer.
   
 • En oppblåsbar sklie med fallhøyde på 2,0 meter eller mer. Fallhøyden regnes som den vertikale avstanden mellom sitteflaten på toppen av sklien og området i bunnen av sklien.
   
 • Oppblåsbare hinderløyper som har minst én sklie/hinder med fallhøyde på 2,0 meter eller mer, eller som har minst ett «hulrom». Med «hulrom» mener vi deler man kan krype inn i og bli lukket inn i den oppblåsbare duken dersom luften går ut.

 

Vær oppmerksom på at det er Statens jernbanetilsyn som vurderer om hver enkelt innretning er å regne som en fornøyelsesinnretning etter tivoliloven. Vurderingen går under vår veiledningsplikt og er en gebyrfri tjeneste. Vi kan vurdere oppblåsbare innretninger dersom vi får en e-post med gode bilder og fallhøyden på sklien etter definisjonen nevnt over.

Fornøyelsesinnretninger i Norge krever driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Det er forbudt og straffbart etter tivoliloven å tilby fornøyelsesinnretninger til publikum uten driftstillatelse. Med «publikum» legges til grunn en vid tolkning, og det er kun nærmeste familie som ikke regnes som «publikum». Man må også ha driftstillatelse ved midlertidig bruk, bruk i frivillige organisasjoner, privat bruk eller om man ikke tar betalt for bruken.


For å få driftstillatelse må eieren søke til Statens jernbanetilsyn. Søknaden må inkludere:

 • Foto av innretningen, viftens CE-merking og viftens tilbakeslagsventil
   
 • Erklæring om samsvar med en anerkjent standard. Erklæringen må inneholde en unik identifikasjon av innretningen, for eksempel foto eller unikt serienummer, fra produsenten eller leverandøren. Mer om dette her: Akseptabelt sikkerhetsnivå for hoppeslott og oppblåsbar sklie (sjt.no)
   
 • Eierens sikkerhetsstyringssystem, som viser hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt. Dette inkluderer risikovurderinger for innretningen, at det alltid skal være tilgjengelig kompetanse og utstyr innen førstehjelp når innretningen tilbys publikum, rutiner for varsling og rapportering om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser til Statens jernbanetilsyn og mer. Rutinene skal følge leverandørens/produsentens anvisninger. Mer om kravene til sikkerhetsstyringssystem er på våre nettsider og i forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10.
   
 • Manualen fra leverandøren/produsenten
   
 • Bekreftelse på objektiv ansvarsforsikring etter tivoliloven § 8
   
 • Skjema om sikkerhetsstillelse på vår nettside, utfylt av et forsikringsselskap

 

Søkerne må betale saksbehandlingsgebyr for søknaden, som definert i gebyrforskriften. Dersom innretningen får driftstillatelse, må eieren betale årsgebyr hvert år. Eieren blir også underlagt tilsyn fra Statens jernbanetilsyn. Eieren må også sørge for en årlig kontroll av innretningen i samsvar med anerkjent standard. På tilsyn kontrolleres rapportene fra den årlige kontrollen.